• Osoby, które nie ukończyły 65. roku życia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85. rok życia, z wyłączeniem świadczeń Opieki ambulatoryjnej w RP, które są realizowane do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia.

Wyłączenia:

  • 6 miesięczny okres karencji
  • Wyłączenie z odpowiedzialności Towarzystwa kosztów powstałych w związku z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub których objawy zostały stwierdzone stosownymi dokumentami medycznymi w okresie 10 lat poprzedzających umowę ubezpieczenia
  • Wyłączenie z odpowiedzialności Towarzystwa kosztów leczenia Ubezpieczonego, który w momencie rozpoznania poważnego stanu chorobowego nie spełniał którejkolwiek z poniższych przesłanek:
    – posiadał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP lub
    – przebywał na terytorium RP przez okres dłuższy niż183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy